چرا نباید امید زیادی به اصلاحات اقتصادی از بالا داشته باشید؟

همانگونه که همیشه گفته ام، وقت آن رسیده که از سیاست مدارها رویگردان شوید و خودتان با بالابردن هوش مالی خودتان، سطح زندگی تان را بهتر کنید. در این ویدیو می آیم تا پاسخ این ادعا را بدهم. این که چرا دیگر نباید به اصلاحات اقتصادی اساسی در ایران امید داشت و بهتر است با افزایش هوش مالی، از خودتان و نسل های بعدتان محافظت کنید. در این ویدیو متوجه می شوید که دلیل یا موانع به وقوع نپیوستن اصلاحات اساسی در اقتصاد چیست؟ و با این که شرایط اقتصادی هر روز بدتر می شود و هر روز، ایران دچار بحران های بزرگ تری می شود، هیچ گونه اقدام یا مصوبه ی بهتر کننده شرایط اجرا نمی شود. شاید خود شما در قسمتی از همین پازل معیوب باشید. دیدن این ویدیو را از دست ندهید …

دیدگاه شما چیست؟