چرا شرایط اقتصادی هر روز بدتر می شه؟

یاسین هدایتی فر توضیح میدهد که چرا هر روز، منابعی بیشتری مصرف می شود؛ هر سال یارانه بیشتری هزینه می شود اما شرایط اقتصادی مردم، بیکاری و تورم، بدتر می شوند. این ویدیو مهم از آن جهت مهم است که شما با شیوه رفتاری که برای آینده پیش بگیرید، آشنا می شوید. این ویدیو سواد اقتصادی شما را بسیار افزایش می دهد.

دیدگاه شما چیست؟