قیمت ها بعد از تصویب نشدن لوایح پالرمو (قسمت اول)

گروه ویژه اقدام مالی (fatf) به ایران فرصت 5 ساله ای داد تا ایران بعد از انجام مقدمات، این لوایح را به تصویب برساند و عضو این اعضای همکار این سازمان شود اما … در این ویدیو ها متوجه می شوید که در صورت عدم تصویب این لوایح، چه اتفاقی برای قیمت های بازارها خواهد افتاد ؟

دیدگاه شما چیست؟