با تولید «کتاب صوتی» درآمد داشته باشید…

شکل جدید کتابخوانی شاید در گذشته من جزو یکی از کتاب­خوان ترین افراد دنیا بودم اما در حال حاضر به سختی می ­توانم کتاب­ هایی عمومی (و نه تخصصی) را به انتها برسانم و از آن جهت که موفقیت های ما در آینده رابطه مستقیم با کتاب­ هایی دارد که مطالعه می ­کنید، مجبورم درصدی از درآمد ماهیانه خودم را برای [...]