سفارش مُهر بگیرید و میلیونی درآمد داشته باشید!

همیشه راهی وجود دارد تقریبا همه انسان ها در زمان های خاصی از زندگی شان، به لحاظ مالی، سختی هایی را تجربه کرده اند، اما نکته مهم این است که در این سختی ها راهی بیابند و نه این که کم بیاورند و تسلیم شرایط سخت شوند. تقریباً در یکی از همین زمستان های کاری، من هم درگیر سرما شدم. موتورم را دزدیدند و [...]