کسب و کار یا خرید خانه؟

خانه، سمبل کانون گرم خانواده است. کانون گرم خانواده زمانی شکل می گیرد که هر یک از اعضای خانواده کار مناسب و درست خود را انجام دهند. روابط گرم هر یک از اعضای خانواده با وجود خانه و سرپناه مناسب گرم تر می شود و احساس مسئولیت و روابط در این محیط بهتر می شود. همانطور که در مقاله «خانه دار شدن» چرا [...]

«خانه دار شدن» چرا مهم است؟

موضوع مسکن یکی از موضوعات مهم در همه کشور هاست. همه انسان ها دغدغه مسکن و خانه دار شدن دارند. خانه دار شدن نه تنها در دنیای انسان ها، بلکه در دنیای حیوانات نیز وجود دارد. برای مثال، پرنده ها برای شروع زندگی مستقل و یافتن یک جفت مناسب، حتما باید لانه ای داشته باشند. پس اولین قدم در دنیای پرندگان [...]