کسب درآمد با برگزاری مراسم های مهم

یک شغل پردرآمد روزی در میان مشاوره­ هایم، مراجعه­ کننده­ ای داشتم که شغل او برگزاری مراسمات مختلف بود. هنگام برخورد با این فرد، به یاد یکی از دوستان نزدیکم افتادم که هنگام آشنایی، شغل خودش را همین کار اعلام کرده بود و بسیار هم از آن تعریف میکرد. در حین مشاوره از فرد خواستم تا از کار خودش، سختی [...]