بودجه بندی و مدیریت مالی

در درس روش های تامین پول برای خرید خانه، با مفاهیم دارایی، بدهی و روش پس انداز آشنا شدیم. در این درس، با روش های بودجه بندی و مدیریت مالی بالاخص بودجه بندی شخصی، بودجه بندی مخارج منزل، بودجه بندی درآمد و... آشنا می شویم. در مقدمه به سوالات زیر پاسخ دهید: چند درصد درآمدتان صرف خوراک و تغذیه [...]