فروش مستقیم صنایع دستی به «خارج از کشور»

اولین بار که فکر ارسال لوازم دستی به کشورهای خارجی نظرم را جلب کرد، در دفتر یکی از اساتید موفقیت ایران بود که یک آینه بزرگ و تماماً چرم به رنگ قهوه ­ای تیره، گوشه اتاقش گذاشته بود. در هنگام تعریف از زیبایی آینه، صحبت از صادرات آن لوازم دستی به خارج از ایران و سود عجیب و چند صد میلیونی محصول به [...]