توضیحات جلسه صورتحساب های زندگی مالی: 

در پایان این جلسه مفاهیم دارایی، بدهی، درآمد و هزینه را فرامیگیرید و اگر درکی از این مفاهیم در گذشته نداشتید، احتمالاً بسیار متعجب خواهید شد که چرا سال ها چیزهایی که بدهی های آشکار محسوب می شدند را دارایی های بسیار باارزش می دانستید. شاید بپرسید که چه اهمیتی دارد دانستن این موضوع.

اما اگر فقط بدانید که نوع نگاه شما به تمام دخل و خرج و زندگی مالی تان با مفاهیمی که در این جلسه فراخواهید گرفت، تغییر می کند، چه؟ این که بتوانید با این مفاهیم همانند ثروتمندان فکر کنید چه؟ اگر همین یک جلسه گیر تمام ناکامی های مالی شما باشد چه؟