توضیحات

در اولین قسمت این مستند در رابطه با ارزش زمان و آزادی شما صحیت می کند که چگونه دیگران شما را برده می خواهند. سپس روی انقلاب ها و نقش فقر در وقوع آن ها صحبت می شود. نیاز به گفتن نیست که کشور ما نیز باید حواسش به این موضوع جمع باشد. اگر شما جمع نباشد چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد؟