توضیحات جلسه گردش مالی:

اکنون زمان آن است که تا کمی از علم حسابداری هم یاد بگیرید تا بتوانید زندگی خودتان را بالانس و به هر سمتی که می خواهید ببرید. ما تلاش می کنیم تا شما به عنوان یک هوشمند مالی بدانید سازوکار و زندگی مالی تان چگونه است و اگر بخواهید ثروتمند شوید، باید چگونه عوامل زندگی خودتان را بچینید. در این جلسه کمی حسابداری هم یاد خواهید گرفت و جلسه بسیار مهمی است که باید خیلی زودتر در مدرسه آن را فرامیگرفتید !!!