توضیحات جلسه نهم

بسیاری از شرکت کنندگان دوره قبل کلاس های هوش مالی، این جلسه را از زیباترین جلسات دوره می دانستند و بسیار مطالب این جلسه را دوست داشتند. در این جلسه شما با بدهی های خوب و بد آشنا می شوید تا متوجه بشوید چه پولی را باید قرض یا وام بگیرید و چه پولی را نباید بگیرید. دانستن همین موضوع شما را می توانید تا قعر چاه و یا تا عرش زمین پیش ببرد. همچنین قسمت های مختلف مغز را به خوبی فرامیگیرید و با چهار روش پولسازی تمامی مردم دنیا آشنا می شوید. با فرمانده ژاپنی مغز خودتان آشنا می شوید که چه بلایی را هر روز بر شما نازل می کند و … . شما یک ذهن ورزیده در پایان این جلسه بدست آورده ایدتوضیحات