توضیحات جلسه مقدمه

در ابتدا که وارد دوره شوید، لازم است تا یک دورنما از مطالب دوره به صورت کلی داده شود. این دورنما هم به شما یک ذهنیت کلی از مطالب دوره می دهد و هم در طول دوره، هر جایی که مسیر آموزش را فراموش کردید، از این جلسه کمک می گیرید. در اهمیت این جلسه باید همین را به یاد بسپارید که این نقشه راه، پس از سال ها حدس و خطا و مطالعه بدست آمده و امیدوراریم که زندگی مالی شما را نیز نجات بدهد.