توضیحات جلسه اهرم های مالی و آموزش قوانین چک:

جلسه اهرم های مالی نیز از باارزش ترین جلسات این دوره محسوب می شود. مطمئن هستیم با دانستن مطالب این جلسه، شما دیگر هیچ وقت مشکل پول نخواهید داشت و از طریق اهرم های مالی که تک به تک و به تفضیل آموزش داده خواهد شد، خواهید توانست همانند یک بازاری 60 ساله که عمر خود را در بازار گذاشته است، از پول های نداشته کار بکشید!!!. همچنین در این جلسه تمامی قوانین چک نیز آموزش داده خواهد شد. شما با دانستن قوانین چک، نه چک بد می دهید و نه هیچ وقت، چک بد خواهید گرفت. ارزش این جلسه نیز به تنهایی، هم قیمت این دوره خواهد بود.