توضیحات جلسه استقلال مالی

شما پس از پایان این جلسه (که برای پخته شدن آن یک سال فکر شده)، یک بار برای همیشه با تمامی جنبه های مختلف هوش مالی آشنا شده اید و میدانید که از آن روز به بعد، برای تبدیل شدن به یک ثروتمند واقعی، باید دقیقا چکار کنید. احتمال قوی پس از پایان این جلسه متوجه می شوید که چرا همیشه یک پای ثروتمندشدن شما و اطرافیانتان می لنگد و چرا همیشه یک پای رسیدن به استقلال مالی شما می لنگیده است. امیدوارم پس از پایان این جلسه همانند بسیاری از شرکت کنندگان، افسوس نادانسته های گذشته را نخورید که ای کاش زودتر میدانستید تا اینقدر زجر نمی کشیدید.