توضیحات جلسه آموزش کسب و کار:

اکنون که با اصول پایه ای و نگرش هوش مالی آشنا شده اید، زمان آن فرارسیده تا با اولین اصل ساخت امپراطوری مالی خودتان آشنا شوید. شما با شرکت در این دوره و رسیدن به این جلسه، اصول ساخت کسب و کار حرفه ای خودتان را فرامیگیرید. این که یک کسب و کار حرفه ای چه اصولی دارد، مزایا و معایب آن چیست و چه جایگاهی دارد. در این جلسه مثلث کسب و کار نیز به صورت کامل به شما آموزش داده خواهد شد. اگر به خاطر داشته باشید، در جلسه اول، انواع روش های کسب درآمد را آموزش دادیم و در این جلسه به ساخت کسب و کار پرداخته خواهد شد.