توضیحات جلسه آموزش بازی گردش پول رابرت کیوساکی:

یکی از بهترین بازی های آموزش مالی که بهتر است هر چه زودتر با آن آشما شوید بازی گردش پول رابرت کیوساکی یا همان ۱۰۱ است. ما نمی خواهیم در این دوره شما تنها اطلاعات دریافت کنید، بلکه باید با فراگیری بازی های مهم مالی و انجام آن ها، علاوه بر بازی، مطالب را به طور عملی و بدون ریسک چند باره بازی کنید تا در زندگی نیز بتوانید جرات انجام آن ها را پیدا کنید. در این دوره شما هم تئوری حرفه ای می شوید و هم عملی و یک دوره واقعا کاربردی باید همین ویژگی را داشته باشد.