توضیحات جلسه  بودجه بندی پول:

چقدر مهم است که شما در زندگی تان، بدانید که هر پولی وارد می شود، برای چه موضوعی است؟ بدانید که چقدر باید برای تفریح کنار بگذارید و چقدر باید برای خرج های ضروری و … . اگر شما بتوانید از پس بودجه بندی مالی خودتان بربیاید، قدم بزرگی را در راه رسیدن به استقلال مالی برداشته اید.

این جلسه را شاید بتوان مهمترین جلسه افراد بسیار زیادی دانست که هر چقدر هم پول در می آورند، باز هم برای بسیاری از کارها پول ندارند و همیشه از چیزی می نالند … اگر پس از دیدن این جلسه، شما تا پایان عمرتان، دیگر هیچ مشکلی در رابطه با پول تفریح، خرج ها و هزینه های ضروری زندگی، سرمایه گذاری های پرریسک و کم ریسک خودتان نداشته باشید، چه؟