اگر بخواهم محصول فیزیکی این محصول را هم داشته باشم، چگونه امکان پذیر است؟