توضیحات جلسه اهرم سازی پول: (آماده نمودن مطالب این جلسه یک سال طول کشید و ۵ سال روی پخته شدن مطالب کار شد).

مطالب این جلسه می بایست در گذشته با عنوان اهرم در اهرم به چاپ می رسید. اما کمبود وقت اجازه نداد اما در این جلسه مطالب آن به صورت کامل بیان می شود. در پایان این جلسه با ۴ اهرم قدرتمند مالی آشنا می شوید که به کمک آن ها، بدون پول هم خواهید توانست معامله ها و سودهای بسیار رویایی در زمانی کوتاه داشته باشید. علم آن که به صورت کامل در این جلسه آموزش داده شده است، از مهمترین علم های مالی دنیا است که شما به بهترین شکل به آن مسلط می شوید.دیدن این جلسه مانند آن است که شما به صورت کامل، آن کتاب چاپ نشده را خوانده اید …