افزایش عضو (دیگر نیاز نیست از روی عجز به هر فردی برای افزایش ممبر کانالتان رو بزنید):

آیا تهیه یک دوره و ۳ ساعت آموزش همراه پشتیبانی، بهتر از خرج میلیون ها تومان پول و ساعت ها وقت باارزش شما در هزار توی تلگرام نیست که برای افزایش عضو باید بپردازید؟ و همه افراد با تجربه هم می دانند که این عضوها شاید گاها غیرواقعی هم باشد و کلاه هم سرتان برود؟؟ اگر این دوره را ببینید همه شیوه های افزایش عضو را فرامیگیرید. این روشها، همه روش هایی است که مدیران کانال ها برای افزایش عضو به کار میبرند. خیالتان راحت باشد که همه روش ها همراه با پشتیبانی گفته شده و هیچ روش دیگری وجود ندارد. همچنین آموزش ساخت بینهایت شماره مجازی و افزودن بی نهایت عضو فیک نیز در این دوره ارزشمند قرار داده شده است.