آیا برای شرکت در این دوره، می بایست در دوره های قبلی هم شرکت کرده باشیم؟

خیر، زمانی که وارد دوره شدید، مطالب از پایه شروع به آموزش شده و تا سطح پیشرفته ادامه می یابد. این دوره نیاز به هیچ پیش نیازی ندارد.