آیا باید حتما سر آن ساعت خاص که مطالب جلسه روی کانال کلاس ها گذاشته می شود، آنلاین بود؟

مسلما خیر؛ مطالب اصلی کلاس ها یک روز مشخص از هفته، ساعت ۶ روی کانال آموزش دوره قرار می گیرد و شما می توانید در طول هفته که وقت تان آزاد تر بود ، آن جلسه را گوش دهید.